Herbs Encyclopedia - Sanskrit Name
- Promote this Page
     
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z


Apamarg
Ativisa
Agragrahi
Akarakarabhah
Aguruh
Abhiru
Aavartaki
Araghvadh
Aakash Valli
Agnimanth
Aakash Valli
Amalaki
Askvath
Ahifen
Ashwagol
 
Barburah Vavari
Bhandi
Bhadraila
Bhunimbah
Brahmadanti
Bastantri
Brahmi
Bhurjah
Bhunjpatr
Bhangi
Bimbi
Bhringraj
Bhootnashan
Brahmi
Berbery
Brihat Gokshur
Bhumya Amlakir
 
Carmasahva
Chayatinisah
Chakushya
Chrama ranga
Chakrmard
Chanaka
Choti ela
Chitrak
   
Danti
Devdaru
Dhanayak
Dravanti
Durva
Dhatur
Damnak
 
Errand karkati
 
Falgu
 
Gunja
Gharakumari
Garalaphala
Garalika
Gangeuki
Gandh ras
Guggulu
Gambhari
Gojivha
Gajj Pippali
Gokshur
 
Haridra
Hingu
Isvari
Indravena
 
Jyotishmati
Jambir
Jeerak
Jambu
Jatiphal
Jatamansi
 
Karvellak
Kattphal
Kamal
Karvir
Kalajaji
Kharjur
Kutka
Karkatsinghi
Karanj
 
Latakasturika
Latakaranjah
Langli
 
Matsyaksi
Manduk Parni
Matulung
Munjatak
Mustak
Mishreya
Munjatak
Marich
 
Nimbah
Narikel
Nirvisha
Nagvallari
Nadihingu
 
 
 
Palanduh
Patturah
Pichumard
Patturah
Punarnav
Palasah
Patrangah
Patangah
Paribhadra
Patha
Parnyavani
Parpat
Pippali
 
 
 
Rasonah
Rasna
Raktamaricah
Rudraksh
Rasonah
Rumi Mastagi
Rakta Chitrak
Saptala
Sivadrumah
Sriphalah
Sirisah
Sugandhamula
Saptaparnah
Saptachadah
Stulaila
Satapuspa
Svarnaksiri
Satavari
Sarasvati
Samudraphalah
Sophaghni
Saptchakra
Swarn patri
Suranjan
Shankhpushpi
Sudarshan
Shalparni
Som
Sugandh patra
Snuhi
Shobhanjan
Shaley
Shila Pushpa
Shayonak
Saral
Saptashira
 
Twak
Tilparni
Tundika
Ticktamool
Trapush
Taalmuli
Tinduk
Tail parn
Tulasi
Tambul
Trivritt
 
Vaca Ugragandha
Vilvah
Vrddhadarukah
Vansha
Venuh
Varun
Vidang
Vatt
Vrikshamla